ABOUT DAESANG E.T.F.F. 
We respect 'Dream, Passion, and Diversity'
ABOUT DAESANG E.T.F.F.
We respect 'Dream, Passion, and Diversity'
DAESANG E.T.F.F.

한국, 베트남, 인도네시아 대학생들이

한 팀이 되어 함께 여행하며

"푸드"를 주제로 스마트폰 단편 영화를 제작하는

글로벌 문화 교류 활동입니다.

DAESANG E.T.F.F.

한국, 베트남, 인도네시아 대학생들이 한 팀이 되어 함께 여행하며
"푸드"를 주제로 스마트폰 단편 영화를 제작하는 글로벌 문화 교류 활동입니다.

[ DAESANG E.T.F.F. 운영사무국]

E-mail  I  e.t.film.festival4@gmail.com

Tel I Vietnam (+84) 028-5416-5921
Tel I Indonesia (+62) 21-5010-5330
Tel I Korea (+82) 010-5517-0907

FAMILY SITE
대상그룹
대상주식회사
DAESANG DUC VIET
DAESANG VIETNAM
PT.DAESANG AGUNG INDONESIA

[ DAESANG E.T.F.F. 운영사무국 ]

E-mail  I  e.t.film.festival4@gmail.com 
Tel  I Korea (+82) 010-5517-0907 

FAMILY SITE
대상그룹
대상주식회사
DAESANG DUC VIET
DAESANG VIETNAM
PT.DAESANG AGUNG INDONESIA


이용약관  I  개인정보처리방침  I  COPYRIGHT © DAESANG. ALL RIGHTS RESERVED.


이용약관  I  개인정보처리방침 
COPYRIGHT © DAESANG. ALL RIGHTS RESERVED.