2nd E.T.F.F.
AWARD
2nd E.T.F.F. AWARD

베트남HAVE YOU EATEN?


HAVE YOU EATEN? 

 • 장르 : 드라마
  많은 업무량에 시달리는 대학생이 음식을 통해 잊고 있던 가족의 소중함을 깨닫는 이야기

 • 팀원 소개 (Polychrome)
  - Hyunseo Cho
  - Yeonsu Kim
  - Jiin Lee
  - Anh Han Hong
  - Quang Pham Minh
  - Linh Tran Ngoc  영상 보러가기

[ DAESANG E.T.F.F. 운영사무국]

E-mail  I  e.t.film.festival4@gmail.com

Tel I Vietnam (+84) 028-5416-5921
Tel I Indonesia (+62) 21-5010-5330
Tel I Korea (+82) 010-5517-0907

FAMILY SITE
대상그룹
대상주식회사
DAESANG DUC VIET
DAESANG VIETNAM
PT.DAESANG AGUNG INDONESIA

[ DAESANG E.T.F.F. 운영사무국 ]

E-mail  I  e.t.film.festival4@gmail.com 
Tel  I Korea (+82) 010-5517-0907 

FAMILY SITE
대상그룹
대상주식회사
DAESANG DUC VIET
DAESANG VIETNAM
PT.DAESANG AGUNG INDONESIA


이용약관  I  개인정보처리방침  I  COPYRIGHT © DAESANG. ALL RIGHTS RESERVED.


이용약관  I  개인정보처리방침 
COPYRIGHT © DAESANG. ALL RIGHTS RESERVED.