2nd E.T.F.F.
AWARD
2nd E.T.F.F. AWARD

베트남Dear Hyebin


Dear Hyebin

 • 장르 : 드라마, 판타지
  어느 날 도착한 낯선 편지를 통해, 어두웠던 한 소녀의 삶에 변화가 시작된다. 

 • 팀원 소개 (One-Six)
  - Jaeyeon Kim
  - Chairin Park
  - Hyebin Park
  - Hai Dong Nguyen Thanh
  - Linh Truong Thi My
  - Giang Tran Huong  영상 보러가기

[ DAESANG E.T.F.F. 운영사무국]

E-mail  I  e.t.film.festival4@gmail.com

Tel I Vietnam (+84) 028-5416-5921
Tel I Indonesia (+62) 21-5010-5330
Tel I Korea (+82) 010-5517-0907

FAMILY SITE
대상그룹
대상주식회사
DAESANG DUC VIET
DAESANG VIETNAM
PT.DAESANG AGUNG INDONESIA

[ DAESANG E.T.F.F. 운영사무국 ]

E-mail  I  e.t.film.festival4@gmail.com 
Tel  I Korea (+82) 010-5517-0907 

FAMILY SITE
대상그룹
대상주식회사
DAESANG DUC VIET
DAESANG VIETNAM
PT.DAESANG AGUNG INDONESIA


이용약관  I  개인정보처리방침  I  COPYRIGHT © DAESANG. ALL RIGHTS RESERVED.


이용약관  I  개인정보처리방침 
COPYRIGHT © DAESANG. ALL RIGHTS RESERVED.